I. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky („OP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je
spoločnosť Adrian Melo s.r.o., IČO 51 106 329 so sídlom Viničky 38/7, 949 11, Nitra, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je „kupujúci”. Predávajúci nie je
platiteľom DPH. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar na www.zotritatry.sk alebo
prostredníctvom e-mailu zotritatry@gmail.com.
Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim na www.zotritatry.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito
obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade
akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP.
Objednávka vzniká objednaním tovaru na www.zotritatry.sk alebo e-mailovým potvrdením. Podmienkou platnosti každej
objednávky je vyplnenie/potvrdenie správnych a pravdivých údajov v objednávkovom formulári (resp. e-mailom). V prípade
pochybnosti o pravdivosti údajov si predávajúci vyhradzuje právo údaje overiť e-mailom alebo telefonicky, prípadne
objednávku neakceptovať.
Po spracovaní objednávky sa zašle na kupujúcim zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky s podrobnosťami
o nákupe a to konkrétne:
množstvo a typ objednaného tovaru, cena tovaru, v prípade poštovného cenu poštovného, celkovú cenu na úhradu, spôsob
a informácie k platbe, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.
Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a
kupujúcim.
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť
vlastnícke právo k nej. Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

II. Dodacie podmienky

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
– Poštou ako doporučený list bez dobierky alebo s dobierkou (podľa zvoleného typu platby)
– Osobným odberom po predchádzajúcej telefonickej alebo e-mailovej dohode
Predpokladané doby doručenia od odovzdania zásielky na prepravu:
– Slovenskou poštou : do piatich pracovných dní po dni podania
– Osobný odber: telefonická alebo e-mailová dohoda
Tovar predávajúci expeduje bez zbytočného odkladu v lehote najneskôr 72 hodín počas pracovných dní odo dňa doručenia
platnej objednávky, alebo v prípade zvolenej možnosti platby “Prevod vopred na účet” až po pripísaní celej sumy
objednávky na účet predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade.
Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe.
Tovar bude doručený kupujúcemu na adresu, ktorú uvedie v objednávke (dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná
adresa) a to spôsobom, ktorý si zvolil (s výnimkou osobného odberu).
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie prepravnými spoločnosťami alebo poštou, ani za oneskorenie spôsobené
tretími stranami či nepredvídateľnými okolnosťami (napr. prírodná katastrofa, výpadok prúdu…).
Dodanie do zahraničia sa poskytuje len v prípade dohody vopred, na základe individuálnej kalkulácie prepravných nákladov.
V prípade uvedenia nesprávnej adresy kupujúcim alebo pri odmietnutí prevzatia objednaného tovaru sa kupujúci zaväzuje
predávajúcemu zaplatiť náklady na dopravu, spracovanie zásielky ako aj vrátenie nepoškodenej zásielky späť k
predávajúcemu.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby
bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie obalu) podľa
priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou
tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

III. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránke www.zotritatry.sk sú aktuálne, platné, vrátane DPH a bez ďalšieho navýšenia. Predávajúci
nie je platiteľom DPH.
Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravu ceny tovaru pri odbere vyššieho počtu kusov. V takomto prípade je cena za kus
stanovená predávajúcim a ponuka zaslaná kupujúcemu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola
uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V
opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

IV. Platobné podmienky

Možnosti úhrady objednávok:
– Platba v hotovosti pri osobnom odbere
– Platba na pobočke Slovenskej Pošty pri zaslaní zásielky na dobierku
– Platba vopred prevodom na bankový účet pri akomkoľvek spôsobe dopravy na účet predávajúceho:
o Fio banka: SK7983300000002701426943
Poplatky za jednotlivé spôsoby úhrady sú nasledovné:
– Platba v hotovosti pri osobnom odbere: bez poplatku
– Platba vopred na bankový účet predávajúceho: bez poplatku
Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného množstva a ceny tovaru, spôsobu platby a dopravy. Faktúra – daňový doklad,
ktorá zároveň slúži ako záručný list je súčasťou každej dodávky.
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza
prevzatím tovaru kupujúcim.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

V. Vybavenie objednávky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri vypĺňaní objednávkového formulára
alebo dohodnutú e-mailovou komunikáciou.
V prípade voľby platby “Prevod vopred na účet” sa tovar posiela až po pripísaní platby na hore uvedený bankový účet.
Predávajúci je oprávnený v prípade potreby žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky.
Kupujúcemu je na e-mail zadaný v objednávkovom formulári zaslané potvrdenie objednávky. V prípade posielania tovaru na
dobierku cez Slovenskú poštu je ďalší notifikačný e-mail zaslaný po odovzdaní zásielky na prepravu. V prípade osobného
odberu sa predávajúci a kupujúci dohodnú na presnom čase a dátume pri prevzatí tovaru.

VI. Zodpovednosti

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za:
– dodržanie ceny tovaru a služieb platnej v čase odoslania objednávky kupujúcim resp. platnej v oficiálnej cenovej
ponuke stanovenej predávajúcim
– odoslanie tovaru bez vád, v dohodnutom množstve podľa objednávky a bez zbytočného odkladu
Predávajúci nenesie zodpovednosť za:
– oneskorené doručenie alebo nedoručenie tovaru zavinené:
o doručovateľom poprípade poškodenie zavinené doručovateľom. V prípade poškodeného obalu balíka
alebo tovaru nepreberajte!
o nesprávne udanou adresou prijímateľa
o v dôsledku živelnej udalosti
Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za:
– správne a pravdivé vyplnenie údajov v objednávke
– prevedenie platby do 5 dní odo dňa doručenia platobných informácií v prípade platby prevodom na účet
– prevzatie zásielky prostredníctvom možnosti zvolenej pri objednávke
– platbu za tovar a služby prostredníctvom možnosti zvolenej pri objednávke
– kontrolu tovaru pri prevzatí
– informovanie predávajúceho ohľadne akýchkoľvek záležitostí majúcich vplyv na spracovanie objednávky
a prebratie tovaru zákazníkom

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
V zmysle ustanovenia § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy
uzavretej na diaľku má kupujúci právo od takejto zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa
prevzatia tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade ak si kupujúci tovar vyzdvihol osobne.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar
vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku – akýkoľvek takto
vrátený tovar nebude predávajúcim prevzatý. Náklady na dopravu tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci.
Vrátený tovar musí byť odoslaný na adresu predávajúceho nepoškodený, bez porušenia stieracej vrstvy, a v pôvodnom
obale, ktorý je súčasťou produktu.
Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude odstúpenie od kúpnej zmluvy akceptovať .
Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku a uvoľniť rezervovaný tovar pre ďalší predaj v prípade, že objednávka
v prípade voľby možnosti platby “Prevod vopred na účet” nebola uhradená do 5 dní od zaslania podkladov pre platbu.
K zrušeniu objednávky môže predávajúci pristúpiť aj v prípade pochybností o pravdivosti údajov vyplnených v objednávke,
pokiaľ tieto údaje nie je možné overiť kontaktovaním kupujúceho.

VII. Záručná doba a reklamácie

Predávajúci poskytuje zákonom stanovenú záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru
kupujúcim.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný si prezrieť a skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že
tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť
predávajúceho. V prípade ak:
– sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného
odkladu resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto
odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný.
– sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na
výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
– sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo
na primeranú zľavu z ceny (výška zľavy je individuálne dojednaná a potvrdená e-mailovou formou)
Ako záručný list slúži potvrdenie o objednávke.
V prípade reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu najprv kontaktovať predávajúceho e-mailovou formou na adrese
zotritatry@gmail.com. Po predchádzajúcej dohode bude možné reklamáciu uplatniť poštou, e-mailom alebo osobne na
adrese predajcu.
K reklamácii je potrebné pripojiť charakter chyby, kópiu faktúry, náklady na odoslanie a kontakt. Predávajúci rozhodne
o reklamácii najneskôr v zákonnej lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, ak predávajúci reklamáciu uzná,
kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
Vybavenie reklamácie oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom, a v prípade jej uznania predávajúci odošle nový tovar na
adresu kupujúceho.
V prípade uznania reklamácie náklady na dopravu späť k predávajúcemu a náklady na opätovnú prepravu ku kupujúcemu
hradí predávajúci. V prípade uznania reklamácie začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
– prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
– znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
– používaním tovaru v podmienkach, ktoré pre charakter produktu nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou,
vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
– vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
– pri používaní tovaru v rozpore s jeho určením
– mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným
neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru (s výnimkou vyškrabania častí na to určených, v
súlade s určením výrobku) a pod.
– v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo
prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
V prípade ak bude reklamácia neoprávnená, tovar bude vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom, pričom
náklady spojené so zaslaním tovaru späť kupujúcemu znáša kupujúci. Tovar je v takomto prípade odovzdaný buď osobným
odberom, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na dobierku vo výške prepravných nákladov.

VIII. Ochrana osobných údajov

Poskytnutím svojich osobných údajov, resp. vyplnením objednávacieho formulára, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na
ich spracovávanie. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov.
Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený uchovávať jeho osobné údaje, ktorými sú meno, priezvisko, e-mail,
telefón, poštová adresa.
Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu zverené, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú
bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom s výnimkou spoločností, ktoré spracúvajú
údaje pre účely doručenia zásielky, t.j.: Slovenská pošta, a.s. , so sídlom Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica, IČO:
36631124

IX. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na na zotritatry@gmail.com), ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho objednávku, dodanie tovaru, reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej
odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu (ďalej len subjekt ARS) podľa
zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže
kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom
platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
kupujúcim a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde
hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru a služieb v čase
objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, a za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú
dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho, meškaním alebo poškodením zásielky zavinené
prepravnou službou – v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka prepravnej služby.
Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania
tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru a služieb uvedenú na internetovej stránke www.zotritatry.sk a v
potvrdzovacom e-maile zaslanom po odoslaní objednávky.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.5.2018.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia.